Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72551
NBV naam
Drachtplanten

Ontstaan van de commissie

Drachtplanten

In juni 2011 is de drachtplantencommissie opgericht als werkgroep binnen de B.V.U. om bijvriendelijke aanplant en beheer van het openbaar groen in Utrecht (en omgeving) te bevorderen. De start van de commissie is voortgekomen uit de deelname van de B.V.U. aan het MAGIE overleg (Milieu Advies Groep Infrastructuur en Ecologie). In dit zes-wekelijkse overleg worden actuele zaken over natuur- en milieubeleid besproken door afgevaardigden van natuur- en milieuorganisaties in de stad en beleidsambtenaren van de Gemeente Utrecht.

Leden

In juni 2011 hebben de bestuursleden Carel Hardeman en Monique Quaedackers de aanzet gegeven tot het vormen van de drachtplantencommissie, waaraan Marco Kraakman - eerst als B.V.U.-lid en later als bestuurslid - deelneemt. Sinds 2013 neemt ook het B.V.U.-lid Menno van den Bergh deel aan de commissie.

Activiteiten en Projecten

Deelname MAGIE overleg: dit overleg heeft als doel om kennis uit te wisselen tussen natuur- en milieuorganisaties en de verschillenden gemeentelijke instanties (zoals Stadsontwikkeling afdeling Milieu en Duurzaamheid, Stadswerken en het Ingenieursbureau Utrecht). De afgevaardigden van de natuur- en milieuorganisatie wordt om advies gevraagd en kunnen zelf onderwerpen aandragen die aandacht van de Gemeente behoeven. De Gemeente Utrecht heeft als doel om hiermee draagvlak te creëren voor het te voeren beleid. De leden van de drachtplantencommissie nemen om beurten deel aan het MAGIE overleg en brengen hiervan na afloop een kort verslag uit aan de rest van de commissie/het bestuur. Als er agendapunten zijn die van belang zijn voor bijvriendelijk groenbeheer, dan geeft de drachtplantencommissie hier zijn advies over (bijvoorbeeld zaken als maaibeheer, vervangen van bomen, gebruik braakliggende terreinen etc.).

Door deelname aan het MAGIE overleg is er een direct contact met de Gemeente Utrecht. Dit contact verloopt met name via de voorzitter van het MAGIE overleg Gitty Korsuize, een van de stadsecologen van de Gemeente Utrecht. Door dit contact zijn een aantal bijengerelateerde projecten tot stand gekomen, zoals de activiteiten in het Jaar van de Bij in 2012 en de deelname aan de Stadsnatuurconferentie in 2013.

Drachtplanten Drachtplanten

Jaar van de Bij 2012: Monique en Marco hebben een aantal lezingen verzorgd over bijvriendelijk beheer voor o.a. de wijkopzichters en de landschapsarchitecten van de Gemeente Utrecht. Met budget van de Gemeente konden wijkopzichters gratis bijvriendelijke struiken en bomen bestellen die op advies van de drachtplantencommissie uitgekozen waren. Er zijn toen zo’n 1000 struiken en 100 bomen geplant, waarbij de bomen werden voorzien van een speciaal plaatje dat ook later herinnert aan de aandacht voor de bij (zie foto). Verder zijn er zakjes met bloemenzaad verstuurd naar alle zelfbeheerders (zo’n 1000) om uit te zaaien in het stuk(je) openbaar groen dat ze zelf in beheer hebben.

Stadsnatuurconferentie 1 juni 2013: Luuk en Monique hebben een informatiekraam verzorgd tijdens de conferentie en Monique heeft een workshop gegeven over het bijvriendelijk inrichten van de tuin. Het doel van de conferentie was om vrijwilligers en professionals in groen, natuur, milieu en openbare ruimte te informeren over natuurinitiatieven in de stad.

Dakpark A2

Dakpark op de tunnel van de A2. In april 2013 kwam via Pascal van der Meer, projectleider Leidsche Rijn, het verzoek binnen om mee te denken over het bijvriendelijk maken van het toekomstig dakpark op de tunnel van de A2 (inmiddels omgedoopt tot Willem Alexander Park). Enkele bewoners in de participatiegroep hebben de basiscursus bijenhouden bij de B.V.U. gevolgd en hebben geopperd om de B.V.U. te betrekken bij het realiseren van een bijvriendelijke inrichting van het park. Marco en Monique hebben deelgenomen aan een aantal besprekingen tussen de participatiegroep en de landschapsarchitect die het ontwerp uitwerkt in opdracht van de Gemeente. Monique heeft een aanvulling op de plantenlijst voorgesteld om de beplanting nog bijvriendelijker te maken. Een aanzienlijk deel van het advies zal worden overgenomen. Marco begeleidt de samenwerking om een bijenstal met educatieve activiteiten te realiseren in het park en te laten bemensen door een imker uit onze vereniging.

Bijenlint: Het bestuur onderhoudt contact met Brechtje Paardekooper, Raadslid voor GroenLinks Utrecht, over de aanleg van een bijenlint in Utrecht.
Marco en Ingvild Kraakman hebben zich de afgelopen jaren voor verschillende gebieden in Utrecht en omgeving ingezet om de aanplant van bijvriendelijke planten te bevorderen (Maximapark, Heycop Noord, Parkbos de Haar, recreatiegebied Hamlaan).

Toekomst

Deelname aan het MAGIE overleg zal een belangrijke schakel blijven in de contacten met de Gemeente en daarmee de mogelijkheden om mee te denken over het bijvriendelijker maken van de stad Utrecht en omgeving. Een toekomstig project, waar de drachtplantencommissie een actieve rol in kan spelen, is het project om versteende tuinen tegen te gaan. Een van de stappen hierin is het onderzoeken van de mogelijkheden die woningcorporaties zien om ook de semi-openbare ruimtes verder te vergroenen.

De drachtplantencommissie roept ook de leden van de B.V.U. op om in hun eigen omgeving en/of de omgeving van de bijenstal te kijken of er mogelijkheden zijn om deze bijvriendelijker te maken. De Gemeente heeft vanuit het leefbaarheidsbudget geld beschikbaar om inwoners van Utrecht hierin te ondersteunen (http://www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget/). De drachtplantencommissie geeft graag advies aan de leden bij de uitwerking van een dergelijk project.

De drachtplantencommissie van de B.V.U.
Marco Kraakman
Menno van de Bergh
Monique Quaedackers
drachtplantencommissie@bijenverenigingutrecht.nl